Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments vigents

L'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix als ajuntaments potestat reglamentària, és a dir, capacitat per desplegar, dins l'esfera de les seves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. També reconeix aquesta potestat l’art. 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En virtut d'aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a llei, sense que, en cap cas, puguin contenir preceptes oposats a les lleis. 

En exercici d’aquesta potestat, l’Ajuntament de Manresa ha anat dictant al llarg del temps diverses ordenances i reglaments. A continuació es recullen tots els que estan actualment en vigència.

A través d'aquest enllaç podeu accedir a les ordenances i reglaments vigents