Govern obert i transparència

Cooperació

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ 2024
Codi convocatòria Cooperació 1/2024

Objecte de la convocatòria 

És objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

QUI HO POT DEMANAR

 • Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa amb un any d'antiguitat respecte a la data de la convocatòria i que puguin acreditar experiència i/o formació en temàtiques de Cooperació Internacional.

COM ES POT DEMANAR

La signatura digital com a entitat l'expedeix la Fábrica de Moneda y Timbre. Es pot sol.licitar a l'Agència Tributària.

La signatura digital com a persona física es pot tramitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

QUAN ES POT DEMANAR

El termini de presentació de sol.licituds serà publicat properament.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació obligatòria:

 1. Sol.licitud telemàtica a través de la web de l'Ajuntament.
 2. Projecte (Annex específic de Cooperació).
 3. Document acreditatiu actualitzat (com a màxim de l'any anterior) de l'interès de la contrapart en el projecte.
 4. Certificat de representació legal de l'entitat, o equivalent. NO és necessari si es sol.licita amb certificat digital de l'entitat.
 5. Els projectes que es presentin en xarxa entre diferents entitats, cal que aportin el conveni o l'acord que formalitza la col.laboració entre les diferents institucions.
 6. Memòria i/o Estatuts de la Contrapart.
 7. En cas de projectes que incloguin obres, document acreditatiu de la titularitat dels terrenys i edificis.

Documentació complementària: cal tenir en compte que, tot i que la següent documentació no és obligatòria, es té en compte en la puntuació del projecte:

 • Memòria d’activitats i memòria econòmica de l’entitat sol·licitant
 • Memòria d’activitats i econòmica realitzades per la contrapart de l’exercici anterior amb indicació de les fonts de finançament de la contrapart local.
 • Certificat del nombre de persones associades o, si escau, nombre de persones beneficiàries de la comunitat, col·laboradores o patronats, en el supòsit de xarxes d’entitats, fundacions o grups comunitaris de base de la contrapart local.
 • Document acreditatiu actualitzat de l’interès i/o el suport al projecte per part de les administracions locals del país, en el cas que existeixi. 
 • Acreditació de l’interès de les persones beneficiàries en el projecte. 
 • Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres projectes.
 • Currículum i/o funcions i experiència de la persona responsable del programa, amb indicació del seu lloc de responsabilitat dintre de la contrapart local.
 • Organigrama de la contrapart local.
 • Definició de la política organitzativa que incorpori la perspectiva de gènere de l’entitat i el desenvolupament dels ODS.
 • Definició de la política organitzativa quant a educació per la pau i incidència.
 • Mecanismes de participació interna de l’entitat.
 • Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges.
 • Estudis de viabilitat.
 • Estudis d’impacte ambiental pels programes amb activitats que incideixen en el medi ambient. 
 • Material gràfic i audiovisual que complementi la informació presentada per l’entitat.
 • Documents acreditatius de la formació dels membres de l’entitat sol·licitant en continguts rellevants per al desenvolupament del projecte de sensibilització 
 • Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el projecte.

REQUISITS

 • Acceptació de les bases específiques que regulen aquesta convocatòria.
 • Haver justificat correctament el projecte de Cooperació 2022.
 • Justificació del projecte 2023 o, en el seu defecte, entregar informe parcial del grau d'execució del projecte.
 • En el moment de presentar les sol.licituds, les entitats han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

 • El pressupost detallarà tant les despeses necessàries com les fonts d'ingressos, especificant també les aprotacions de la contrapart i les donacions tant de recursos econòmics com materials.
 • L'aportació municipal no serà més del 75% del cost del projecte.
 • Es pot presentar reformulació del projecte en el termini de 10 dies hàbils des que es notifica la concessió de la subvenció. La quantia total del projecte sobre la que es basarà la justificació serà la que consti a la reformulació.
 • La justificació serà com a màxim a desembre de 2025.
 • Cal justificar el 100% del pressupost. La part concedida es justificarà amb factures originals o validades davant notari i la resta de despeses del projecte s'especificarà segons el formulari que es facilitarà en el moment de justificar.
 • Es permetrà una desviació de fins el 10% del pressupost inicial plantejat a la reformulació o al pressupost presentat sol.licitud, sempre i quan la quantitat concedida no superi el 75% del cost total executat.
 • Les activitats de sensibilització ciutadana a realitzar a Manresa es comunicaran amb suficient antelació al Programa de Cooperació per tal de treballar conjuntament la coherència amb el model municipal de Cooperació.
 • Es recomana consultar els criteris de puntuació per tal de documentar aquells aspectes que han de ser valorats per calcular la quantitat concedida. No es podrà puntuar aquells aspectes que no s'hagin descrit al projecte encara que es realitzin.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES

 • Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l’Ajuntament de Manresa.
 • Tenir en compte en tota la difusió i materials del projecte el codi d’imatges i missatges de la Federació Catalana d’ONGD.
 • Tenir en compte el model de Cooperació impulsat des del Pla Director de la Cooperació Catalana i els eixos del Pla d’Educació per al Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa.
 • Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, segons model.

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

PER LA RESTA D'ASPECTES O PER COMPLETAR LA INFORMACIÓ, CONSULTEU:

Bases específiques convocatòria reguladores de l'atorgament de subvencions del Servei de Drets Socials de l'Ajuntament de Manresa per l'any 2024.