Govern obert i transparència

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 18 de gener de 2024

Dimarts, 16 de Gener de 2024
Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 18 de gener de 2024

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple de 4 de juliol de 2023, que aprova el règim de sessions plenàries.


Per tot això, com alcalde president,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 1, amb caràcter ordinari, per al dia 18 de gener de 2024, a les 9.30 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 15, del dia 21 de desembre de 2023.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 19410, de 17 de novembre de 2023, sobre aprovació de la quarta modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a 2023. (AJT.DCP 2023/101).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 21301, de 19 de desembre de 2023, sobre aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a 2024. (AJT.DCP 2023/80).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 20591, de 4 de desembre de 2023, sobre aprovació del Protocol d’Actuació de la Fira de Santa Llúcia 2023. (AJT.DCP 2024/1).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 21349, de 19 de desembre de 2023, sobre aprovació del Protocol d’Actuació en cas d’emergència del Saló de la Infància i Joventut Campi qui Jugui, que va tenir lloc del 27 de desembre de 2023 al 4 de gener de 2024. (AJT.DCP 2024/2).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 21514, de 20 de desembre de 2023, sobre aprovació del Protocol d’Actuació per a l’arribada del Carter Reial 2024. (AJT.DCP 2024/3).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 21377, de 20 de desembre de 2023, sobre aprovació del Protocol d’Actuació per a la Cavalcada de Reis 2024. (AJT.DCP 2024/4).-

 

2.7.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 21 de desembre de 2023, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Novembre 2023. (INT.DON 2023/31).-

 

2.8.-    Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 21302, de 19 de desembre de 2023, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. T48/2023. (PRE.MOD 2023/48).-

 

 

3.         ALCALDIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per convocar una plaça de la seva plantilla de personal. (SGR.ENS 2024/1).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’ajut social al menjar destinat al personal de l’Ajuntament de Manresa que tingui prevista per quadrant una jornada igual o superior a 12 hores de treball continuat, amb efectes d’1 de gener de 2024. (AJT.DIC 2023/134)

 

 

4.2       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització de la modalitat de despesa plurianual per afrontar el conjunt dels treballs inclosos en el projecte “Rehabilitació del la Fàbrica Nova. Cobertes i façanes.” (AJT.DIC 2023/135).-

 

 

4.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització de la modalitat de despesa plurianual per afrontar la despesa de les obres d’urbanització del sector del pla parcial del “Projecte d’obres complementàries i refós d’obres bàsiques d’urbanització. Actualització del pressupost. Pla parcial Plana del Pont Nou.” (AJT.DIC 2023/139).-

 

4.2.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2024. (AJT.DIC 2024/2).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Mapa de Capacitat Acústica de Manresa, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de 19 de març de 2015. (AJT.DIC 2024/1).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre resolució, si escau, de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del “Pla de Millora Urbana de regulació de la composició volumètrica passatge Balmes”. (PLA.PMU 2021/1).-

 

 

6.         PROPOSICIONS

 

6.1.-     Proposició del Grup Municipal de VOX sobre el Pont de Sant Francesc.-

 

6.2.-     Proposició del Grup Municipal d’Impulsem perquè  Manresa lideri el desdoblament de la C-55.-

 

6.3.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, a petició de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, per al compromís de l’Ajuntament de Manresa amb la Residència Pública del Xup.-

 

6.4.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la recuperació de  competències plenàries.-

 

6.5.-     Proposició del Grup Municipal de Junts per combatre la multireincidència delictiva.-

 

6.6.-     Proposició del Grup Municipal de Junts per dignificar el Pont Llarg i els seus entorns.-

 

6.7.-     Proposició del Grup Municipal de Junts per a la recuperació de l’esperit tradicional de la Cavalcada de Reis.-

 

6.8.-     Proposició del Grup Municipal de Junts per a la preservació del regadiu productiu de la ciutat.-

 

 

7.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

8.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

9.-        Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 58, 60 i 1 dels dies 19 i 29 de desembre de 2023 i 9 de gener de 2024, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 59, del dia 19 de desembre de 2023.-

 

 

10.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-