Govern obert i transparència

El govern municipal proposa augmentar el 2,5% la majoria d'impostos i taxes i incrementa les mesures per incentivar la rehabilitació, el lloguer d'habitatges i l'activitat econòmica

Dimarts, 27 de Setembre de 2022
El govern municipal proposa augmentar el 2,5% la majoria d'impostos i taxes i incrementa les mesures per incentivar la rehabilitació, el lloguer d'habitatges i l'activitat econòmica

 

La proposta de modificació de les ordenances fiscals de cara a 2023 inclou una nova bonificació a l’IBI del 75% per als habitatges que s’inscriguin a la borsa de mediació social, manté el recàrrec del 50% als propietaris de tres o més habitatges buits i la  bonificació a l’IBI per a la instal·lació de plaques solars, i introdueix a l’ICIO una bonificació del 95% a les actuacions en el marc del programa per rehabilitar edificis amb fons Next Generation. També es preveu rebaixar entre el 35% i el 50% la tarifa de les llicències d’activitats, i fins a un 95% de reducció per als nous comerços del Centre Històric, així com rebaixes per als paradistes de Puigmercadal. La proposta inclou un increment general de la majoria d’impostos i taxes del 2,5%, percentatge equivalent a l’any anterior i molt per sota de la inflació. La taxa de recollida d’escombraries pujaria un 5%, per cobrir el dèficit actual i en previsió de la posada en marxa del nou servei. La proposta d’ordenances es pot consultar a la web municipal.


L’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa proposarà al ple municipal del proper 20 d’octubre una revisió a fons de les ordenances municipals per a 2023, que inclou un increment impostos i taxes per fer front al gran augment de les despeses derivades sobretot de l’encariment de l’energia, però també preveu bonificacions diverses per tal d’afavorir la rehabilitació, el mercat de l’habitatge de lloguer i l’activitat econòmica a la ciutat, especialment al Centre Històric, entre altres.

 

L’augment proposat és del 2,5% per a la majoria d’impostos i taxes, un percentatge molt inferior a la inflació prevista (la darrera dada d’inflació interanual, de final d’agost, és del 10,2%). Tot plegat en un context en què l’Ajuntament, com el conjunt de la població, ha de fer front als forts increments dels preus de l’energia o els subministraments. En concret, la despesa que es preveu en subministraments de l’Ajuntament el 2023 és de 4,1 milions d’euros, enfront els 2,1 de l’any anterior. Un increment doncs, de 2 milions només en aquest concepte. També s’ha de preveure l’augment salarial que fixarà el govern central per a tot el personal municipal.

 

 

L’increment proposat és exactament igual que el de l’any anterior, tenint en compte que fa dos anys no es van incrementar els impostos i les taxes per tal d’afavorir el conjunt de la ciutadania, en un context marcat per la pandèmia de la Covid-19.

 

La mesura no s’aplicarà a alguns impostos, com el de construccions (ICIO), impost de vehicles (que manté també totes les bonificacions existents), vivers d’empreses, teleassistència i alguns preus públics.

 

Bonificacions de l’IBI

 

L’Impost de Bens Immobles (IBI) tindrà un increment del 2,5%, si bé es mantenen les bonificacions dels exercicis anteriors i s’introdueix una nova bonificació del 75% pels habitatges que s’inscriguin a la borsa de mediació de lloguer social que gestiona l’empresa municipal FORUM SA com a Oficina Local d’Habitatge.

 

Es manté la bonificació que afecta els immobles que constitueixen l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tot i que passa del 70% al 60%, i també la bonificació per la instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia provinent del sol (plaques solars), amb un topall de 2.500 euros anuals per a grans instal·lacions .

 

Amb l’increment del 2,5%, el tipus impositiu d’urbana passa del 0,933% al 0,956%. L’increment és el mateix que el 2022, mentre que els exercicis anteriors l’impost va estar congelat o amb pujades moderades: 0% (2021); 1,7% (2020); 1,5% (2019); i 2,5% (2018). El 2017, la pujada ponderada va ser també del 0%, tot i que els tipus impositius van créixer, però la majoria de rebuts no van variar. El 2016 i 2015 les ordenances també es van congelar, de manera que l’increment anual mitjà de tots aquests anys se situa a l’entorn de l’1,1%.

 

La proposta manté el recàrrec del 50% que s’aplicarà als rebuts dels habitatges de propietaris que en tinguin tres o més de desocupats de manera permanent. Amb aquesta i altres mesures, el govern té per objectiu contribuir a posar al mercat habitatge buit i fer front a la necessitat d’habitatge a la ciutat.

 

Aquest recàrrec es podrà pagar mitjançant quota fixa mensual, amb la resta de tributs periòdics i, en cas de pagament mitjançant domiciliació bancària, es realitzaran dos càrrecs en dos mesos diferents.

 

Quant a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), amb l’increment del 2,5% el coeficient de situació passa del 3,15 al 3,23 (el màxim) i del 2,62 al 2,69 (el mínim), i es mantenen totes les bonificacions actuals. L’increment del 2,5% també és equivalent al 2022. L’any anterior els coeficients no es van modificar, mentre que els previs les pujades van ser de l’1,3% (2020) i 1,5% (2019). El 2018 es va congelar l’impost.

 

Bonificació de fins al 95% de l’impost d’obres per a rehabilitacions

 

Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), no s’incrementa el tipus impositiu, i es mantenen també totes les bonificacions. A més, s’introdueix una nova bonificació del 95% a les actuacions realitzades en el marc del programa d’actuacions per a la rehabilitació d’edificis dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), aprovat per l’Ajuntament i que es finançarà amb ajuts europeus Next Generation. En concret, la mesura afecta els habitatges del barri Pare Ignasi Puig, les Cases de Xocolata, i els grups Francesc Cots, Sant Rafael i Cases de La Culla.

 

D’altra banda, s’actualitza el mòdul al nou valor aprovat pel Col·legi d’Arquitectes, que passa de 511 €/m2 a 587 €/m2 (increment del 14,87%), que s’aplica a les obres d’edificació, reforma, rehabilitació, urbanització, obra civil i enderroc.

 

Novetats en l’impost de la plusvàlua

 

En relació a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), es proposa que el tipus impositiu passi del 20% al 25%, per compensar la davallada d’ingressos, que el 2022 ha estat del 45%, provocada per la nova regulació de l’impost. S’ha de tenir en compte que la majoria d’ajuntaments apliquen un tipus del 30%, que és el màxim que permet la normativa d’hisendes locals.

 

En aquest impost, la proposta recull el nou supòsit legal, pel qual no estan subjectes al pagament les persones orfes com a conseqüència de crims de violència de gènere.

 

Fort descens del preu de les llicències d’activitats per incentivar l’activitat econòmica al conjunt de la ciutat, i especialment al Centre Històric

 

Pel que fa a la taxa per la intervenció administrativa en les activitats, el govern municipal proposa una reducció molt rellevant, amb l’objectiu d’incentivar l’activitat econòmica. La proposta és reduir el preu de la taxa tant per la comunicació prèvia d’activitats, amb un descens mitjà de les tarifes del 50%, com per la llicència ambiental, amb una reducció aproximada del 35%.

 

D’altra banda, es planteja també establir una reducció del 95% en cas d’inici de noves activitats comercials i de serveis professionals als sectors del Centre Històric (Barri Antic, Escodines i Remei). Aquesta reducció s’aplicava només per alguns tipus d’establiments que complien determinats requisits, i ara serà de caràcter general a tots els comerços del Centre Històric.

 

Igualment, s’introdueix una reducció de la taxa del 50% per entitats sense ànim de lucre, si es tracta de la seu social o domicili social de l’entitat.

 

D’altra banda, també es proposa la reducció d’un 20% de la taxa per la gestió i explotació del mercat Puigmercadal, amb l’objectiu de donar suport als paradistes i incentivar l’activitat en aquest mercat municipal.

 

Increment de les escombraries per l’estrena del nou sistema

 

La proposta del govern inclou que la taxa de recollida d’escombraries s’incrementi el 5%, tant per a habitatges com per a locals. Els habitatges passarien d’una quota anual de 125 euros a 131,30 euros. S’ha de recordar que la recaptació a través de la taxa hauria de cobrir el cost d’aquest servei i actualment no és així, i el servei és deficitari. A més, el 2023 es preveu la implantació del nou sistema de recollida de les escombraries.

 

Taxa d’ocupació de la via pública

 

Pel que fa a la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, s’elimina la reducció del 50% del preu i el pagament a final de temporada, mesures aplicades amb motiu de la pandèmia de la Covid.

 

Igualment, el govern proposa incrementar de manera rellevant el preu de l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics i passar d’un preu de 331,30 euros a 450 euros anuals.

 

La proposta d’ordenances es pot consultar a la web municipal

 

La proposta d’ordenances es pot consultar a la web municipal fins al proper dilluns, 3 d’octubre, per tal que qualsevol persona pugui fer suggeriments o aportacions. El document es pot consultar en aquest enllaç.

 

Un cop aprovat inicialment el document, previsiblement al ple d’octubre, les ordenances estaran en exposició pública durant 30 dies hàbils, com és habitual.