Govern obert i transparència

David-Aaron López i Martí - ERC

Nascut a Manresa l’any 1968. Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC (1995). Tècnic urbanista i màster professional en estudis territorials i urbanístics per l'Escola d'administració pública de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra i UPC (2003). Especialització en planificació i gestió de la mobilitat per l'Escola d'enginyers de camins, canals i ports de la UPC (2013). Formació continua en diverses matèries tècniques i jurídiques relacionades amb el territori i el medi ambient.

Experiència professional al servei de l'administració pública de Catalunya i de les Illes balears. En diversos municipis de les comarques del Vallés Occidental i del Bages; Sabadell (1995-97), Navarcles (1995-98), Avinyó (1996-97), Badia del Vallès (2004-05). Funcionari de carrera a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (des de 1998-...). Col·laboracions eventuals amb la Diputació de Barcelona (1999-01). Al Consell insular d'Eivissa, Director tècnic (2008-11) i Director insular de territori i mobilitat (2015-19).

Activitat política: A l'Ajuntament de Callús, regidor de l'equip de govern (1995-2013), Alcalde (2003-08). Al Consell comarcal del Bages, conseller comarcal (1995-98 i 2003-07). A l'associació cívica-política Ciutadans pel canvi, soci i membre de l'executiva nacional (2003-08).  

Càrrec

 • Regidor delegat de Mobilitat i Projectes Urbans
 • Vocal de la Comissió Informativa de Territori

Representació a òrgans de govern municipals

 • Ple de la Corporació

Representació a òrgans supramunicipals

 • Membre del Consell d'Administració de FORUM, SA
 • Membre de la Junta General del Consorci Urbanístic L'Agulla
 • Vocal del Consell Plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus
 • Representant de la Comissió de Control i Seguiment de les obres de restauració de la Seu de Manresa
 • Representant polític de la Comissió de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal
 • Membre suplent del Consell escolar de l'escola Les Bases
 • Membre titular del Consell escolar de l'escola Serra i Húnter
 • Membre suplent del Consell escolar de l'escola Joviat
 • Membre suplent de la Ponència tècnica d'Activitats
 • President de la Ponència tècnica de Mobilitat
 • Representant suplent de l'Agrupació de municipis amb transport urbà
 • Membre de la Comissió municipal de delimitació del terme municipal de Manresa
 • Membre de les Juntes de compensació de la Unitat d'actuació Bisbe Perelló, Font del Gat, Pla especial La Dama, Pla parcial de delimitació del sector Parc Tecnològic de la Catalunya Central, Polígon 1 del Pla parcial Els Comtals, subsector 1, Polígon 1 del Pla parcial Sagrada Família, Polígon 2 del Pla parcial La Parada i Junta de compensació provisional del PMU "L'a Alcoholera" (entitat urbanística provisional)
 • Representant municipal a Taula de Mobilitat de la Catalunya Central

Retribucions:

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 17 de novembre de 2022:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut mensual: 3.833,10€. Sou brut anual: 53.663,4€

Acord de Ple del 17 de febrer de 2022:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut mensual: 3.777,57€. Sou brut anual: 52.885,98€

Acord de Ple del 16 de juliol de 2020:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut mensual: 3.703,50€. Sou brut anual: 51.849 €

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut: 3.761,41 € mensuals. Sou brut anual: 52.659.74 €

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut: 3.687,66 € mensuals. Sou brut anual: 51.627,24 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

david.lopez@ajmanresa.cat

Enviar comentari

Agenda

Accedir a l'agenda