Govern obert i transparència

Barris i Acció Comunitària

Codi convocatòria Barris 2024

Objecte de la convocatòria 

És objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes d'interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris de Manresa que es duguin a terme durant l'any 2024.

Qui ho pot demanar:

Les entitats veïnals de base territorial a nivell de barri inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

Com es pot demanar:

Per Internet: a través del tràmit Subvencions Barris i Acció Comunitària (és necessari tenir certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, el certificat digital del representant legal).

L'article 14, punt 2 a), Capítol I, Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, especifica que les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Documentació necessària:

Important!!! Abans d'emplenar la sol.licitud telemàtica cal tenir l'annex emplenat per tal d'adjuntar-lo.

Quan es pot demanar  

El termini de presentació de sol.licituds és del 10 d'abril al 15 de maig de 2024.

Aspectes a tenir en compte:

  • L'aportació municipal no serà més del 50% del cost del projecte.
  • S'haurà de justificar per l'import total del projecte subvencionat.
  • La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.
  • L'entitat ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l'hora de fer la sol·licitud, així com no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, General de subvencions

Obligacions específiques:

  • Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat el logotip de l'Ajuntament de Manresa.

Consulteu la resta d'informació pel què fa a requisits, barems... a les bases específiques convocatòria 2024