Govern obert i transparència

Diversitat afectiva, sexual i de gènere

Codi convocatòria: LGTBI+ 1/2024

Objecte de la convocatòria

Té per objecte el foment de projectes i activitats que tinguin com a objectiu la prevenció i l’eradicació de la LGTBIfòbia, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la promoció de polítiques d’igualtat i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l’any 2024.

Quan es pot demanar

Del 10 d'abril al 15 de maig (ambdós inclosos)

Qui ho pot demanar

 • Les entitats han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.
 • També ho poden demanar els grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Manresa.

Com es pot demanar

Documentació necessària

 • Projecte i pressupost (annex 1)
 • Certificat de representació legal a l'entitat, o equivalent.
 • En cas de grups de fet: acta de l'acord de sol.licitud de la subvenció, signada per tots els membres del col.lectiu, fent-se tots ells solidàriament responsables del compliment de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció i designant un representant del grup. Caldrà afegir còpia dels DNI de totes les persones.

 Aspectes a tenir en compte

 • El cost del projecte és la suma de despeses elegibles, vinculades a la seva execució.
 • Com a norma general, l'aportació municipal cobrirà, com a màxim, un 50% del cost del projecte.
 • Només es podrà presentar una sol·licitud per a aquest programa, i una altra com a màxim a qualsevol altre programa inclòs a la convocatòria (Salut, Barris, etc.)
 • La resolució d'atorgament determinarà, entre d'altres, la data màxima de justificació.
 • Cal justificar el 100% del pressupost.
 • En el cas de subvencions d’imports iguals o inferiors a 6.000 €, la justificació es podrà realitzar mitjançant l’aportació de compte justificatiu simplificat. 

Obligacions específiques

Incloure en tota la informació i publicitat del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió, el logotip de l'Ajuntament de Manresa i el de "Més diversa, més Manresa" i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l'Ajuntament.

Consulteu la resta d'informació pel què fa als requisits,  barems... a les bases de la convocatòria