Govern obert i transparència

Persones Grans

PROGRAMA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES GRANS
Codi convocatòria Persones Grans 1/2023

Objecte de la convocatòria:

És objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de les Persones Grans que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l'any 2023.

Qui ho pot demanar:

Les associacions constituïdes per a persones grans, o entitats que treballin per a la millora de la qualitat de vida o/i l’envelliment actiu del col·lectiu i que formin part del Consell Municipal de la Gent Gran de Manresa. Cal que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

Com es pot demanar:

La sol·licitud es farà telemàticament a través del tràmit Subvencions Persones Grans i és necessari tenir certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte,  certificat digital del representant legal.

Documentació necessària:

Quan es pot demanar:

El termini de presentació de sol.licituds s'obre el 23 de febrer de 2023 i finalitza el 31 de març de 2023.

Requisits:

  • Desenvolupar algun dels programes subvencionables previstos a la convocatòria.
  • L'entitat ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l'hora de fer la sol·licitud, així com no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, General de subvencions

Aspectes a tenir en compte:

  • L'aportació municipal no serà superior al 50% del cost del projecte.
  • La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.
  • Caldrà justificar el 100% del pressupost presentat. 
  • Cap projecte no podrà obtenir una subvenció d’import superior al 40% de la consignació pressupostària prevista a la convocatòria

Obligacions específiques:

  • Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat el logotip de l'Ajuntament de Manresa.

Consulteu la resta d'informació pel què fa a requisits, barems... a les bases específiques convocatòria 2023