Govern obert i transparència

Serveis Socials

Objecte de la convocatòria: té per objecte el foment d’activitats i/o programes de tipus assistencial i/o detractament social o promoció de la inclusió social dedicades a l’atenció de persones o grups en situació de risc social o de patir-ne, que presenten algun tipus de problemàtica social i/o que promoguin la integració social, la millora de la qualitat de vida de les persones i que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l’any 2024.

QUI ho pot demanar

  • Les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.
  • Grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Manresa.

COM es pot demanar

QUAN es pot demanar

  • Des de la data de publicació al BOP fins el 15 de maig de 2024

DOCUMENTACIÓ necessària

La resta d'informació sobre requisits, barems es publicarà a les bases de la convocatòria