Govern obert i transparència

Esports

- QUI ho pot demanar?

Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constiguïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Manresa:

 • Clubs Esportius, Entitats i Associacions esportives
 • Agrupacions Esportives
 • Fundacions o Seccions Esportives d'entitats privades sense ànim de lucre

- COM es pot demanar?

Per Internet: a través del tràmit Subvencions Esports, imprescindible tenir el certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, certificat digital del president o representant legal de l'entitat

- DOCUMENTACIÓ necessària:

 • formulari web (que és equivalent a la sol.licitud)
 • projecte (annex 1 específic) i pressupost (annex 2)
 • certificat de representació legal o equivalent (només si no es disposa de certificat digital)

*Important!: abans d’emplenar la sol·licitud telemàtica, cal tenir emplenats els annexes

- QUAN es pot demanar?

Fins el dia 31 de maig de 2024

- Aspectes a tenir en compte:

 • El nombre de projectes o sol.licituds es limitarà a 1 per entitat per a cadascuna de les línies
 • L'aportació municipal no serà més del 50% del cost del projecte
 •  La resolució d’atorgament determinarà  la data màxima de justificació
 •  Cal justificar el 100% del pressupost. 
 • En el moment de justificar cal presentar la memòria del projecte realitzat. 

- Obligacions específiques:

 • Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l’Ajuntament de Manresa
 • Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, segons el model que s’adjunta