Govern obert i transparència

Cultura

La regidoria de Cultura convoca anualment subvencions per a projectes culturals. A aquest efecte, i en el marc de la normativa general de subvencions, s'aproven unes bases específiques que regulen aquells aspectes més concrets per a l'atorgament i s'aprova la convocatòria corresponent, que fixa el termini per a sol·licitar-les i  el crèdit que l'Ajuntament hi destinarà.  

1. Qui ho pot demanar

En general, les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa, però cal consultar les bases específiques per veure qui s'hi pot presentar.

2. Quan i com es pot demanar 

La convocatòria de les subvencions de 2024 és del 10 AL 30 D'ABRIL DE 2024

La sol·licitud es fa telemàticament a través del tràmit:  Subvencions Cultura i és necessari tenir certificat digital de l'entitat o en el seu defecte, certificat digital del representant legal. En aquest darrer cas, caldrà acreditar aquesta representació, mitjançant certificat emès pel secretari de l'entitat

3. Quan i com s'ha de justificar la subvenció

Cal consultar les bases especíques relatives a les subvencions en curs, on s'explica tot allò que fa referència a la justificació. 

Per presentar la justificació, cal entrar una instància a través del tràmit: Justificació de Subvencions de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones amb la documentació requerida.

US RECOMANEM QUE ABANS D'EMPLENAR ELS FORMULARIS LLEGIU ATENTAMENT LES INDICACIONS QUE TROBAREU AQUÍ