Govern obert i transparència

Ensenyament

1.Qui ho pot demanar

 1. Centres educatius de Manresa i Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa

2. Com es pot demanar?

Per Internet: A través del tràmit Subvencions Ensenyament, imprescindible tenir certificat digital de l'entitat o en el seu defecte, certificat digital del representant legal

3. Documentació necessària:

 1. Sol·licitud
 2. Projecte (Annex 1)
 3. Pressupost (Annex 2)
 4. Certificat de representació legal, o equivalent. NO és necessari si es fa amb certificat digital de l’entitat

Important: abans d’emplenar la sol·licitud telemàtica, cal tenir emplenats els annexes i adjuntar-los en pdf

4.  Requisits

 1. Llegir les bases específiques que regulen aquesta convocatòria
 2. Haver justificat la subvenció anterior

5. Aspectes a tenir en compte:

 1. Aquesta convocatòria és incompatible si es disposa d'una subvenció nominativa.
 2. El cost del projecte és la suma de despeses elegibles, vinculades a la seva execució. 
 3. S’accepten  les aportacions en espècie realitzades per tercers  sempre que es puguin acreditar
  L’aportació municipal no serà més del 50% del cost del projecte.
 4. Es pot presentar reformulació del projecte en el termini de 10 dies hàbils des que es notifica la concessió de la subvenció
 5. La resolució d’atorgament determinarà  la data màxima de justificació.
 6. Cal justificar el 100% del pressupost. Si la desviació és del 50% del cost del projecte, la subvenció queda revocada.  Si és superior al 20% i inferior al 50% es revoca parcialment.

6. Obligacions específiques

 1. Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l’Ajuntament de Manresa.
 2. Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, segons model