Govern obert i transparència

Funcionaris habilitats

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix com a funcions necessàries en totes les Corporacions Locals i, reservades a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, les funcions de Secretaria, que comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, d'Intervenció, que comprèn el control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària i la comptabilitat i de Tresoreria, que comprèn la tresoreria i la gestió i recaptació dels ingressos.

En compliment de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, a l’Ajuntament de Manresa existeixen els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, dels que són titulars: