Govern obert i transparència

Cartes de serveis

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents escrits que informen públicament als usuaris sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s'hi apliquen i els drets i obligacions que els assisteixen.

Són documents vinculats amb l'àmbit de gestió de qualitat i es concreten en la descripció de les principals línies de servei i els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació a les persones usuàries del servei.

Les cartes de serveis són instruments vius, sotmesos a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

La carta de serveis respon a una voluntat de millora contínua en l'exercici de les competències que té l'Ajuntament.

Les cartes de serveis de l'Ajuntament de Manresa segueixen aquesta estructura:

  • Identificació
  • Missió i valors
  • Serveis 
  • Compromisos de qualitat
  • Compensacions en cas d'incompliment
  • Canals de participació
  • Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments 
  • Normativa 
  • Drets i responsabilitats de la ciutadania 
  • Sistema d'aprovació, actualització i rendiment de comptes 

Consultar les cartes de serveis.

Avaluació dels compromisos de servei

La carta de serveis incorpora els compromisos de qualitat que adquireix l'Ajuntament en les prestacions que ofereix a la ciutadania. 

L’assoliment dels compromisos de la carta de serveis es mesura mitjançant uns indicadors. 

Consultar l'avaluació dels compromisos de servei