Govern obert i transparència

Smart Cities - Eix Diagonal (2013)

Una ciutat  intel·ligent o eficient  disposa d’un desenvolupament urbà basat en la sostenibilitat i és capaç de respondre de forma adient a les necessitats bàsiques de les institucions, les empreses i els habitants, tant en els aspectes econòmics, com en els socials i mediambientals.

Una ciutat pot ser qualificada d’intel·ligent en la mesura que les inversions que es porten a terme en capital humà ( ensenyament inicial, mitjà , superior i d’adults), en aspectes socials, en consum energètic, en tecnologies de la comunicació i en  infraestructures de transport,  promouen una qualitat de vida elevada, un desenvolupament  econòmic-ambiental durable i sostenible, una governança participativa i una gestió prudent i reflexiva dels recursos naturals.

Els ajuntaments de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i vilanova i la Geltrú impulsen conjuntament el desenvolupament del Smart-Eix Diagonal.

Amb el projecte Smart Eix Diagonal es pretén aconseguir que els municipis de Vilanova i La Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa avancin en les línies estratègiques necessàries per a poder ser  mes sostenibles des d’un punt de vista social, econòmic i mediambiental. 

L'acte de signatura del protocol es va portar a terme el dia 11 de desembre del 2013.

Actuacions

Les actuacions incloses en aquest projecte van destinades a la promoció econòmica del territori, al benestar dels nostres habitants, a la millora del medi ambient i a la transparència de les nostres administracions:.

Aquestes actuacions s'agrupen en els àmbits següents:

  • Eix diagonal (Smart-road): Disposar d'infrastructura de comunicacions avançada en l'Eix Diagonal i dotar-lo d'elements que facilitin i millorin la circulació i la seguretat.
  • Governança (Smart-governance) : Transparència i participació (e-administració, e-participació). Treballar de forma conjunta els projectes de OpenData , indicadors de transparència i eines de participació a través de mòbil. Compartir desenvolupaments i plataformes tecnològiques.
  • Medi ambient (Smart-environment) : Sostenibilitat, eficiència energètica i energies renovables. Compartir projectes en els àmbits d'eficiència energètica, energies alternatives i control mediambiental.
  • Serveis urbans (Smart-street) i mobilitat (Smart-mobility). Compartir iniciatives en els àmbits de xarxes de serveis urbans, optimització de la gestió de residus , trànsit i transport urbà.
  • Innovació i economia (smart-economy). Millorar les infraestructures dels polígons industrials (smart-polígons) i promoure la creació d'empreses locals per a proveir i mantenir infraestructures tecnològiques.
  • Àmbit social i salut (Smart-living). Compartir projectes en els àmbits d'atenció social, salut, seguretat i protecció civil.
  • Coordinar actuacions en l'àmbit d'infraestructures de comunicacions de fibra òptica i wifi.
  • De forma transversal als àmbits, també es preveu la participació conjunta en projectes europeus per poder finançar el projectes concrets que puguin anar sorgint.