Govern obert i transparència

Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l’activitat contractual de l’Ajuntament de Manresa, a través del seu web institucional.

En aquest perfil s’hi difonen les licitacions municipals dels contractes que es tramiten a través dels procediments obert, restringit, simplificat i negociat, com també les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 40.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 15.000 euros.

El perfil us facilita l’accés a tota la informació i documentació d’aquestes licitacions i adjudicacions municipals, alhora que assegura la transparència dels expedients de contractació.

En el perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l’adjudicació i altra informació contractual.

Accedir a les licitacions