Govern obert i transparència

La Junta de portaveus

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Manresa és l'òrgan complementari de l’organització municipal.

La Junta de Portaveus serà presidida per l'alcalde, i l’integrarà el portaveu del Govern i el portaveu o, si escau, el portaveu adjunt/a de cada Grup municipal: 

  • Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC)
  • Grup Municipal Junts per Manresa (GMJxM)
  • Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (GMPSC-CP)
  • Grup Municipal Fem Manresa (GM Fem Manresa)
  • Grup Municipal Ciudadanos de Manresa (GMCs)

La Junta de Portaveus tindrà les atribucions següents:

  • El coneixement previ dels assumptes que tinguin una transcendència especial per la Corporació i de tots aquells assumptes i dictàmens que les Comissions Informatives elevin al Ple de la Corporació i a la Junta de Govern Local.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.
  • La coordinació de les intervencions i posicionaments dels diferents Grups Municipals en les sessions plenàries.

La Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari el dia abans de la celebració del Ple, a les 19 h,  sense necessitat de convocatòria formal.

Amb caràcter extraordinari, la Junta de Portaveus es reunirà a proposta de l’alcalde o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment del president, també podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, altres membres corporatius i personal al servei de la Corporació.

(Acord de Ple d'1 de juliol de 2019)