Govern obert i transparència

Les Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l'alcalde.

Les Comissions també podran intervenir en relació amb els assumptes que no són competència del Ple quan l’òrgan competent els demani que emetin dictamen.

Les comissions informatives efectuaran reunions ordinàries amb caràcter mensual  la setmana prèvia a la celebració del ple ordinari, llevat del mes d'agost, d'acord amb el que s'estableix a continuació:

  • Comissió Informativa de Desenvolupament Local: dimarts a les 13 h
  • Comissió Informativa de Serveis Generals: dimecres a les 13 h
  • Comissió Informativa de Territori: dijous a les 13 h
  • Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones: divendres a les 13 h

Totes les comissions podran portar a terme sessions extraordinàries quan ho decideixi el seu president o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del seu nombre legal de membres.

A requeriment del seu president, hi podran assistir amb veu i sense vot els regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l'àrea temàtica corresponent, així com els restants membres corporatius i personal al servei de la corporació.

(Acord de Ple d'1 de juliol de 2019)