Govern obert i transparència

La Junta de Govern Local

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves competències.
La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l'Alcalde i el Ple de la Corporació.
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori.