Govern obert i transparència

El Ple de la Corporació

El ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 25 regidors, escollits en les eleccions municipals.

Correspon al ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi.

Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
  • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
  • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
  • La creació i implementació de nous serveis municipals.