Govern obert i transparència

Òrgans de govern

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

  • L’Alcalde
  • Els Tinents d’Alcalde
  • El Ple de la Corporació 
  • La Junta de Govern Local

Altres òrgans complementaris interns són:

  • La Comissió Especial de Comptes
  • Les Comissions informatives
  • Els Grups municipals
  • La Junta de Portaveus