Govern obert i transparència

Pla d'Acció per a la Transició Agroecològica

El Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica del municipi de Manresa té com a objectiu principal fer un
sistema alimentari més sa, just i sostenible; ajudar el sector primari a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels seus projectes de producció agropecuària; fomentar la instal·lació de noves iniciatives agro-ramaderes i altres projectes vinculats a l’agricultura i l’alimentació sostenibles a la ciutat de Manresa i promocionar el consum de productes locals, justos i agroecològics.

Contingut
S’estructura en 3 línies estratègiques, les quals es desgranen en objectius operatius, línies de treball i accions concretes:
- Dimensions: grans àmbits inclosos al Pla d’Acció
- Objectius estratègics: reptes que deriven de les tres dimensions i els elements principals als que donarà resposta el pla
- Línies de treball estratègic: funcionen com a agrupadors temàtics que ordenen les diferents accions previstes. Cal marcar objectius operatius per cada línia de treball 

- Accions: estan orientades a assolir els objectius marcats i que, per tant, constitueixen el nucli del full de ruta. Hi ha una fitxa per cada acció que explica la seva justificació, una proposta dels agents implicats, resultats esperats, encaix amb altres accions del Pla d’acció i finalment un apartat amb recursos i enllaços.

Seguiment
El pla d’acció funciona com a full de ruta per avançar en la transició agreocològica a mig termini. La priorització de les accions, però, serà feta anualment pel grup motor, tenint en compte el pressupost i recursos per portar-la a terme, agents implicats, urgència i prioritat, entre altres criteris.