Govern obert i transparència

Concurs d’idees emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “idees Joves”

CONVOCATÒRIA

 

En data 3 de març de 2023, la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement ha dictat Resolució per la qual es convoca el Concurs d’idees emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “idees Joves” (XIX edició)

 

En compliment d’aquesta Resolució i sense perjudici de l’aprovació definitiva de les bases reguladores, es convoca Concurs d’idees emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “idees Joves” (XIX edició), d’acord amb els termes següents:

 

Objecte de la convocatòria

 

El Concurs d'idees emprenedores i pla d'empresa vol desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l'àmbit de la generació d'idees empresarials i premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la realització del pla de d'empresa.

 

Beneficiaris

Per participar s'ha d'estar matriculat en algun dels centres d'ensenyament del municipi de Manresa que imparteixin Batxillerat, Cicles Formatius i programes de transició escola treball.

 

En el cas de persones menors d'edats, el fet de participar implica que tenen el consentiment per fer-ho dels pares o tutors.

 

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l'Ajuntament de Manresa del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

 

La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i el no compliment de les mateixes significarà la desqualificació immediata.

 

La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació de les condicions a través de mitjans telemàtics.

 

Bases reguladores

 

Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades, en sessió del Ple de l’Ajuntament celebrat el 16 de febrer de 2023 i publicades al Butlletí oficial de la Província de Barcelona del 23 de febrer de 2023 i poden consultar-se  a la web municipal http://www.promanresa.cat/empresa/article/15397-idees-joves-xix-(2022-2023)

 

Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2023, aprovades per acord plenari de 2 de desembre de 2022, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/.

 

Crèdit pressupostari

 

L’import total màxim dels premis atorgats per l’Ajuntament de Manresa serà de 2.100 euros. A fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23 4221 48100, distribuïts entre els premis següents:

 

Premis

 

Categoria Aspirants Premis Import ( EUR)
       
IDEA EMPRESARIAL Categoria oberta a CFGM, CFGS i Batxillerat Premi a la millor idea empresarial 350,00
Accèssit millor idea empresarial 175,00
       
PLA DE VIABILITAT I Categoria oberta a CFGS i Batxillerat Premi al millor pla de viabilitat I 350,00
Accèssit millor pla de viabilitat I 175,00
       
PLA DE VIABILITAT II Categoria oberta a CFGM i cicles d’accés a GS Premi al millor pla de viabilitat II 350,00
Accèssit millor pla de viabilitat II 175,00

 

PREMIS ESPECIALS Premi al projecte més ben treballat 175,00
Premi al projecte més innovador 175,00
Premi millor projecte economia social i solidària 175,00

 

Addicionalment, entre la totalitat de projectes presentats en el conjunts de categories, s’atorgaran tres premis especials. Aquests premis especials són incompatibles amb els premis i accèssits en qualsevol de les categories.

 

Tots els imports indicats són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.

 

A més a més, la Federació de Cooperatives de Treball  Associat de Catalunya atorgarà un xec per valor de 100,00 euros a la persona guanyadora del Premi especial al millor projecte d’economia social i solidària per gastar en qualsevol cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya. Aquest premi addicional serà lliurat directament als guanyadors per l’Ateneu cooperatiu de la Catalunya Central  i per la Federació de Cooperatives de treball Associat de Catalunya, sense que hi hagi intervenció ni responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa

 

Criteris de valoració

 

Les propostes presentades seran valorades d’acord als criteris següents, amb els barems que s’indiquen.

 

Es defineixen cinc criteris de valoració:

 

a) Presentació i aspectes formals

b) Grau d’innovació

c) Desenvolupament de la idea de negoci

d) Pla econòmic i financer

e) Grau d’inclusió de la perspectiva de l’economia social i solidària

 

Per a cadascun dels criteris, en el quadre inferior es concreten els factors que seran tinguts en compte a l’hora de valorar els projectes.

 

Els projectes corresponents a la categoria “Idea empresarial” es valoraran en base als criteris a), b) i c) i e). Quant a les categories “Pla de viabilitat I” i “Pla de viabilitat II” seran d’aplicació els criteris a), b), c) , d) i e).

 

Finalment, els premis especials al projecte més ben treballat, al projecte més innovador i al projecte d’economia social i solidària s’adjudicaran a les propostes que hagin obtingut la puntuació més alta en els criteris a), b) i e) respectivament. No podran optar a aquests premis especials aquells projectes que hagin resultat guardonats (premi o accèssit) en qualsevol de les categories.

 

Pel que fa al Premi d’Economia Social i Solidaria serà valorat per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i per la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya i pels membres del Jurat.

 

Criteri Aspectes a valorar Puntuació
Idea empresarial Pla de viabilitat I Pla de viabilitat II
a) Presentació i aspectes formals - Estructura (introducció, desenvolupament i resultats) Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts
- Expressió escrita i ortografia
- Capacitat de síntesi
- Claredat de la presentació
- Originalitat de la presentació
- Materials de suport (material gràfic, maqueta,...)
b) Grau d’innovació - Creació d’un nou servei o producte Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts
- Millores competitives en relació als productes o serveis existents
- Procés de producció del producte o prestació del servei
- Resposta a una necessitat
c) Desenvolu-pament de la idea de negoci - Aportació de dades a l’anàlisi del mercat (competidors, clients,...) Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts
- Anàlisi DAFO
- Definició del model de negoci (metodologia CANVAS)
- Viabilitat comercial, tècnica i organitzativa
d) Pla econòmic i financer - Inversions necessàries - Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts
- Recursos econòmics disponibles
- Càlcul del punt mort
- Pèrdues i guanys
e) Grau d’inclusió de la perspectiva de l’economia social i solidària - Projectes cooperatius o amb gestió democràtica o participativa.
- Consideració del valor social del producte o servei creat /  consideració dels impactes negatius i positius del producte o servei creat per la societat i pel medi ambient.  /  Interès per la comunitat (el projecte treballa per aconseguir un desenvolupament sostenible de la societat i del medi natural
- Cerca de cooperació amb altres entitats, empreses i agents del territori.
- Atenció a valors com el treball digne, la transparència, la solidaritat,
Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts Fins a un màxim de 20 punts
 
Puntuació màxima   80 100 100

 

Termini

 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB i finalitzarà el 21 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

 

Les sol·licituds podran presentar-se per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa a l’adreça http://www.manresa.cat/subvencions o bé mitjançant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Tramitació

 

La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i les sol·licituds aniran acompanyades dels projectes que hauran de complir els requisits següents:

 

  • S’haurà d’omplir un formulari, segons model normalitzat, on hi constaran les dades personals de l’alumne/a o representant (nom i cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic i curs i especialitat formativa que s’està cursant) i les dades relatives al projecte, centre educatiu i la categoria de premi a la qual s’opta.

 

  • Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria de Idea Empresarial.

 

  • Per tal d’avaluar la categoria de Idea Empresarial, es podrà complementar amb un CANVAS.

 

  • En la categoria de Pla de Viabilitat les propostes hauran de contenir necessàriament un pla d’empresa amb tots els seus apartats ben desenvolupats.

 

  • Tota la documentació penjada en xarxes virtuals ha d’estar correctament identificada indicant a què es correspon.

 

  • En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. Caldrà adjuntar una fotografia o un arxiu adjunt en format “jpg”.

 

  • Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis,...) es podran enviar com a documents annexes a través de mitjans telemàtics. La duració màxima del vídeo ha de ser de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv (no s’accepten vídeos penjats a youtube).

 

  • En cas de voler incloure gravacions de vídeos en la sol·licitud presentada en format paper, hauran de presentar-se en un suport que admeti format digital i aquest haurà de ser entregat juntament amb la sol·licitud.

 

En cas de no donar compliment a aquests requisits de presentació, el projecte serà exclòs de la valoració.

 

Les sol·licituds poden ser presentades individualment o en grup. En cas de presentar-se en grup, es designarà un representant o interlocutor únic i serà aquest qui presentarà la sol·licitud si bé tots els membres hauran de reunir els requisits de participació

 

Correspondrà la instrucció a la regidora delegada de d’Ocupació, Empresa i Coneixement o regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor hisenda o regidor/a que el substitueixi.  

 

El lliurament dels premis es realitzarà preferentment en el marc de la Setmana de l’Emprenedoria. En aquest acte, hi hauran d’assistir els/les finalistes de cadascuna de les categories premiades. El lloc i la durada del mateix, es determinarà més endavant i es comunicarà a les persones interessades.

 

Resolució

 

Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de Manresa formularà la corresponent resolució d’atorgament.

 

La resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

 

Publicitat

 

L’Ajuntament i els guanyadors hauran de donar compliment a les previsions relatives a la publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.