Govern obert i transparència

Sector públic local

Entitats, característiques del sector i web de transparència

- Aigües de Manresa SA- De mercat - https://www.aiguesmanresa.cat/nosaltres/transparencia/

- Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus- Medi Ambient - http://www.consorcidelbages.cat/

- Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) - Gestió del cicle integral de l'aigua  - https://www.giacsa.com/ i https://www.seu-e.cat/ca/web/congiac/govern-obert-i-transparencia

- Consorci per a l'Impuls de Serveis Educatius i Socials (CISES) - Llar d'Infants Municipal

- Consorci Urbanístic l'Agulla - Urbanístic

- Foment de Rehabilitació Urbana de Manresa SA (FORUM SA) - Habitatge social i rehabilitació urbana - http://www.forumsa.cat/

- Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia - Benèfica de tipus cultural - https://www.parcdelasequia.cat/qui-som/transparencia/

- Fundació Turisme i Fires de Manresa - Fires i Turisme - http://www.firamanresa.cat/web/menu/15326-transparencia

- Manresana d'Equipaments Escènics, SL (MEES, SL) - Cultural - https://www.kursaal.cat/corporatiu/informacio-de-lens  i https://www.kursaal.cat/corporatiu/organitzacio

Informació sobre transparència

La informació mínima sobre transparència que cada organisme dependent ha de publicar en el seu web és la següent:
- Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l'organisme dependent
- Informació de les funcions o atribucions que desenvolupa l'organisme dependent
- Informació de les funcions o atribucions que desenvolupen els òrgans de govern d'aquest ens
- Pressupost anual de l'organisme autònom i ens dependent
- Relació de llocs de treball i retribucions
- Identificació dels responsables de l'ens dependents i CV amb llur perfil i trajectòria professionals
- Indicar si hi ha càrrecs de confiança 

Altra informació complementària

Classificació del sector públic local

Aquest quadre conté  les següents dades: Entitat, característiques del sector, volum de negoci , finançament públic, volum d'inversió, nombre màxim de consellers o patrons, grup de classificació del sector públic, òrgan superior de govern i nombre de membres, nombre de membres del Consell d'Administració o Comitè executiu, nombre màxim de directius i nombre de treballadors. Última actualització de 31-12-2020

Retribucions del personal directiu del sector públic local de Manresa

Aquest quadre conté les retribucions del personal directiu del sector públic local de Manresa. Última actualització de 31-12-2020