Govern obert i transparència

Subvenció 2023

Codi de convocatòria: Salut Pública 1/2023

Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren les activitats o programes que estiguin relacionats amb:
1.- La promoció de la salut i prevenció de les malalties que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones amb determinades patologies, i que ajudin a prevenir la malaltia.
2.- La protecció de la salut, dirigides a mitigar els efectes negatius que poden tenir diversos elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones, com la salubritat pública, la zoonosi, malalties transmissibles, etc.

Quan es pot demanar

Fins el 31 de març de 2023.

Documentació necessària:

 - Annex I (Guió del projecte i pressupost)

Model de certificat de representació legal (no cal si es presenta amb el certificat digital de l'entitat)


Important: Abans d'emplenar la sol.licitud telemàtica cal tenir l'annex emplenat per tal d'adjuntar-lo.

Aspectes a tenir en compte


- Per norma general l'aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte (excepcions recollides a les bases específiques).
- La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.
- Cal justificar el 100% del pressupost. Si la desviació és del 50% del cost del projecte, la subvenció queda revocada. Si és superior al 20% i inferior al 50% es revoca parcialment.

Obligacions específiques

- Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l'Ajuntament de Manresa.
- Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.
- L'entitat ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, així com de deutes de reintegrament amb l'Ajuntament.

*************************************************************************************************************************

Justificació de la subvenció

- Formulari per a la justificació de la subvenció   Formulari justificació "Memòria econòmica"

- Presentar la justificació al següent   enllaç

*************************************************************************************************************************