Govern obert i transparència

Coordinadora general

Iolanda Garcia Llanta (1967)

Coordinadora General de l'Ajuntament de Manresa

Experta en direcció estratègica, comunicació, recursos humans i negociació. Llicenciada en Psicologia per la UAB, disposa també d’una diplomatura de postgrau en gestió gerencial local a la URV-ACM, d’un programa de Direcció de Recursos Humans a l’EADA i d’un postgrau en Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per entorns d’aprenentatge virtual per la UOC. També ha superat diferents cursos relacionats amb la prevenció de riscos laborals, igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de Responsabilitat Social, entre d’altres.

Iolanda Garcia i Llanta fou responsable del Programa d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental) del 2020 al 2022, directora d’Alcaldia de l’Ajuntament de Molins de Rei (Baix Llobregat) del 2013 al 2020. En aquest consistori, inicialment va desenvolupar la direcció de l’Àrea de Serveis a les Persones, a partir del 2011.

També disposa d’experiència en la gestió de diferents organismes públics i privats, com MIDAT MUTUA, la Fundació Privada Hospital de Mollet i la Generalitat de Catalunya, on va tenir responsabilitats als departaments d’Economia i Finances i de Benestar Social, entre d’altres conselleries.

Missió i funcions de la  Coordinadora General

La missió de la coordinadora general de l’Ajuntament de Manresa és dirigir i impulsar l’actuació de l’administració municipal en les diferents àrees o serveis, d’acord amb la normativa vigent i les directrius de l’equip de govern, així com promoure els valors, actituds i manera de fer per aconseguir una sòlida cultura de servei a la ciutadania i la generació de valor públic.

Entre les funcions concretes,  dirigir l’estratègia de l’organització municipal; fer el seguiment de l’execució i el desenvolupament dels objectius fixats per l’equip de govern; fixar les estratègies en matèria de recursos humans; dirigir l’elaboració i gestió del pressupost d’acord amb les instruccions del govern municipal; impulsar plans o programes d’actuació i fer-ne el seguiment; i promoure metodologies i instruments per aconseguir una cultura de servei i de treball transversal, entre d’altres.

També sés responsable d’exercir les funcions de representació i de negociació que se li deleguin, d’impulsar la realització i funcionament del Pla d’Igualtat Municipal, d’impulsar propostes de millora de gestió dels serveis municipals, i de donar suport en l’avanç de processos de transparència i accés de dades públiques.

Missió:

Dirigir, coordinar i impulsar l'actuació de l'administració municipal en les diferents àrees o serveis d'acord amb la normativa vigent i les directrius de l'equip de govern així com promoure els valors, actituds i formes de fer per aconseguir una sòlida cultura de servei a la ciutadania i la generació de valor públic.

Funcions:

 • Dirigir l'estratègia de l'organització de l'Ajuntament, assessorar l'Alcalde/essa i el govern municipal en la presa de decisions i coordinar els diferents serveis i àrees municipals i ens dependents del mateix.
 • Impulsar i coordinar l'execució dels acords presos pels òrgans de govern de l'Ajuntament.
 • Dirigir, coordinar i supervisar les prefectures de servei de la Corporació, per tal d'assolir els objectius definits per l'equip de govern.
 • Fer el seguiment de l'execució i el desenvolupament dels objectius fixats per l'equip de govern.
 • Proposar i dirigir, conjuntament amb l'alcalde/ssa i/o les regidories, la constitució de comissions i equips de treball per impulsar projectes, coordinar actuacions i procurar el funcionament de les prefectures de servei.
 • Fixar les estratègies en matèria de recursos humans.
 • Organitzar i distribuir els recursos humans, tecnològics i financers de la Corporació per complir els objectius fixats en els diferents instruments de planificació.
 • Exercir les funcions de representació i negociació que se li deleguin i en especial la negociació col·lectiva.
 • Dirigir l'elaboració i gestió del pressupost d'acord amb les directrius del govern municipal. - Impulsar, coordinar i dirigir l'elaboració de plans o programes d'actuació anuals o plurianuals i fer-ne el seguiment.
 • Informar a l'equip de govern de les incidències sorgides en les diferents actuacions, dels resultats obtinguts respecte els objectius fixats i del nivell de qualitat aconseguit en la prestació dels serveis.
 • Impulsar i promoure valors, actituds, metodologies i instruments per aconseguir una cultura de servei i de treball transversal (promoure visions conjuntes i compartides, generar confiança, etc.).
 • Integrar la gestió de la qualitat en tots els processos de planificació i execució de l'organització.
 • Garantir el perfeccionament continuat dels sistemes de normalització i estandardització del treball i dels processos de producció dels serveis.
 • Millorar i revisar periòdicament els sistemes de comunicació ascendents i descendents necessaris per garantir una comunicació interna àgil i eficaç.
 • Dirigir el desenvolupament i definir les estratègies a seguir per tal de dur a terme el programa d'actuació municipal i assolir els impactes esperats, d'acord amb la normativa vigent per encomana del govern municipal.
 • Impulsar la realització i funcionament del Pla d'Igualtat Municipal. - Impulsar propostes de millora de gestió dels serveis municipals.
 • Donar suport en l'avanç de processos de transparència i accés de dades públiques.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui encomanada per l'Alcaldia i/o equip de govern municipal.

Règim retributiu, dedicació i incompatibilitats

 • Grup: A1.
 • Retribucions fixes anuals: 70.000 euros.
 • Retribució variable vinculada a objectius/acord de gestió: 10.000 euros.
 • Dedicació exclusiva i règim d'incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, així com al contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.