Govern obert i transparència

Seguiment de les comunicacions

Seguiment de les comunicacions

Un cop presentada la comunicació i admesa a tràmit, l’òrgan gestor de la bústia ètica i de Bon Govern  rebrà  les consultes i comunicacions d’incompliment per tal de, en el cas de les consultes, donar resposta o, en el cas dels comunicats d’incompliment, fer la investigació dels fets comunicats, emetre resolució i elevar a l’òrgan que correspongui per tal que prengui, si s’escau, la decisió sancionadora que pugui correspondre.

Es farà mitjançant tasques d'investigació i, si escau, es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il·lícit penal.

Durant tot el procés s’inclouen mecanismes per garantir tant la integritat de les persones que aporten informació com la d'aquelles a les quals aquesta fa referència.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, podeu consultar el reglament de funcionament de la bústia ética i de bon govern de l’Ajuntament de Manresa.