Govern obert i transparència

Nomenclatura del pressupost Municipal

Què és el pressupost

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l’exercici (any natural).

Qui aprova el pressupost

El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal.

Com ha de ser un pressupost

Cal aplicar el principi d’equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Quina és l’estructura d’un pressupost

El pressupost s’estructura seguint tres classificacions:

 1. Orgànica o per àrees. Ens indica l’assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l’Ajuntament.
 2. Funcional. Ens indica l’assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament.
 3. Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.

Com s’organitza l’Ajuntament

L’Ajuntament s'organitza per regidories

Quins són els capítols d’un pressupost

La classificació econòmica dels ingressos és la següent:

 • Capítol 1. Impostos directes
 • Capítol 2. Impostos indirectes
 • Capítol 3. Taxes preus públics i altres ingressos
 • Capítol 4. Transferències corrents
 • Capítol 5. Ingressos patrimonials
 • Capítol 6. Alienació d’inversions reals
 • Capítol 7. Transferències de capital
 • Capítol 8. Actius financers
 • Capítol 9. Passius financers

La classificació econòmica de les despeses és la següent:

 • Capítol 1. Despeses de personal
 • Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
 • Capítol 3. Despeses financeres
 • Capítol 4. Transferències corrents
 • Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos
 • Capítol 6. Inversions reals
 • Capítol 7. Transferències de capital
 • Capítol 8. Actius financers
 • Capítol 9. Passius financers

Com s’executa el pressupost

Les fases de gestió i execució del pressupost són l’autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l’obligació (O) l’ordenació del pagament (P) i finalment la realització del pagament (R). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l’ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d’aquest deute.

Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren a les gràfiques corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

Per què el pressupost definitiu puja més que el pressupost aprovat pel Ple

El pressupost definitiu va variant respecte el pressupost aprovat pel Ple, degut a la previsió de nous ingressos i noves despeses.

Les principals formes de modificar el pressupost són:

 • Generació de crèdit per l’existència de recursos addicionals.
 • Transferència de crèdit per la redistribució de les quantitats pressupostades.
 • Crèdits extraordinaris i suplements que es cobreixen amb romanents de tresoreria, anul·lacions o baixes de crèdits o amb operacions de crèdit.

Per què el pressupost no s'executa al 100% en acabar l'any

La part no gastada i les certificacions o factures encara no rebudes o validades, consten com a despeses no executades, per això el pressupost a 31 de desembre no s'executa al 100%.

Què passa amb els diners que no es gasten en acabar l'any

Els imports de despeses que no s'han gastat a 31 de desembre s'incorporen com a romanents en el pressupost de l'any següent, si hi ha recursos per al seu finançament.